Chuyên mục
tin tức

Công việc kế toán cần thực hiện vào đầu năm tài chính 2023

Một năm tài chính mới bắt đầu, công việc của kế toán trở nên dồn dập hơn. Hãy cùng Uy Danhtìm hiểu những đầu mục công việc quan trọng phải làm trong những tháng đầu năm nhé
 

Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN

Việc kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN là công việc hàng kỳ mà doanh nghiệp cần thực hiện. Trong tháng 1 thì doanh nghiệp cần kê khai thuế GTGT, TNCN cho tháng 12.2022 và quý 4.2022 tùy thuộc vào kê khai tháng hoặc quý theo quy định
 

Kê khai nộp báo cáo tình hình sử cụng hóa đơn (nếu có)

Theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ trong một số trường hợp như:
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bán hàng hóa, dịch vụ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.
(Căn cứ pháp lý theo Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP)
 

Kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân, hộ kinh doanh (nếu có)

Nếu doanh nghiệp có phát sinh chi trả các khoản thưởng, trả khuyến mại bằng tiền hiện vật cho các cá nhân, hộ kinh doanh thì phải kê khai và nộp thuế thay cho các cá nhân, hộ kinh doanh này.
(Căn cứ theo Điều 8, Thông tư 40/2021/TT-BTC)
 

Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một khoản phí thuộc khoản thu của ngân sách Nhà nước mà doanh nghiệp cần phải kê khai và nộp vào đầu mỗi năm, cụ thể như sau:
Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài một lần cho cả thời gian hoạt động chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Nếu trong năm doanh nghiệp có thay đổi về vốn (tăng hoặc giảm) thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi không phân biệt có thay đổi mức nộp lệ phí môn bài hay không.
Doanh nghiệp phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm, thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023.
(Căn cứ theo Điều 4, Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ- CP và Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC và Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP)
 

Nộp Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính là báo cáo rất quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lập và nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đúng thời hạn theo quy định.
Việc lập BCTC phải được thực hiện đầy đủ, chính xác và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và các cơ quan Nhà nước có liên quan như cơ quan Thống kê, Ban quản lý các khu công nghiệp (nếu có)… Thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 sau khi kết thúc năm tài chính.
(Căn cứ theo Điều 109, Thông tư số 200/2014/TT-BTC)
 

Kê khai quyết toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đi kèm với việc lập và nộp BCTC thì các doanh nghiệp còn phải kê khai và nộp quyết toán các loại thuế phát sinh trong năm trong đó có thuế TNDN. 
 • Thời hạn kê khai nộp quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Lưu ý nếu doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết thì cần kê khai phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP đính kèm trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN gửi cơ quan thuế.
 • Trong năm doanh nghiệp cũng cần tạm tính và tạm nộp thuế TNDN ít nhất 4 quý là từ 80% số thuế phải nộp so với quyết toán thuế TNDN. Thời hạn tạm nộp thuế quý 4/2023 là ngày 30/01/2023. Khi quyết toán thuế TNDN mà có phát sinh thuế TNDN thì phải nộp thuế TNDN phát sinh nếu có, thời hạn nộp số thuế cần phải nộp thêm là thời hạn doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN (chậm nhất là 31/3). 
(Căn cứ pháp lý theo Điều 44 và Điều 55, Luật quản lý thuế số 38/QH14 năm 2019)
 

Kê khai quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân

Cùng với quyết toán thuế TNDN thì TNCN cũng là một sắc thuế cần được quyết toán. Nếu doanh nghiệp trong năm có phát sinh chi trả lương cho người lao động thì phải có nghĩa vụ kê khai quyết toán thuế TNCN theo quy định. 

Thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc kỳ kế toán năm thì doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý.
Nếu như khi quyết toán thuế TNCN mà có phát sinh thuế TNCN thì doanh nghiệp cũng phải nộp đủ tiền thuế TNCN phát sinh nếu có, thời hạn nộp thuế trùng với thời hạn quyết toán thuế TNCN bên trên.

(Căn cứ pháp lý theo Điều 44 và Điều 55, Luật quản lý thuế số 38/QH14 năm 2019)
 

Tạo dữ liệu kế toán mới 2023 và kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm

Song song với việc thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế phát sinh cho doanh nghiệp của năm 2022 thì doanh nghiệp cũng cần tạo dữ liệu kế toán mới tại ngày 01/01/2023 để bắt đầu ghi nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho năm 2023.
Lưu ý: Sau khi đã tạo được cơ sở dữ liệu mới từ năm trước thì doanh nghiệp cần thực hiện bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm (nếu có) về tài khoản 4211-“Lợi nhuận chưa phối năm trước” vì số dư lợi nhuận năm trước đang được ghi nhận trên tài khoản 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” của Báo cáo tài chính năm 2022.
 

Kê khai thuế GTGT, TNCN năm 2023

Việc kê khai định kỳ các sắc thuế hay phát sinh như thuế GTGT, thuế TNCN là một đầu mục công việc không thể thiếu. Thời hạn kê khai các sắc thuế GTGT, TNCN trong năm 2023 như sau:
 • Thuế GTGT có thể kê khai theo tháng hoặc quý. Nếu doanh nghiệp có doanh thu năm trước trên 50 tỷ thì bắt buộc kê khai thuế GTGT theo tháng. Thời hạn kê khai chậm nhất là ngày 20 tháng sau nếu kê khai theo tháng. Thời hạn kê khai thuế GTGT theo quý là ngày cuối cùng của tháng tiếp sau quý.
 • Thuế TNCN được kê khai cùng với thuế GTGT như nêu trên. 
 • Cụ thể, thời hạn kê khai thuế GTGT và TNCN của tháng 1/2023 là ngày 20/02/2023 hoặc kê khai cho quý 1/2023 là ngày 02/05/2023 (trùng ngày nghỉ 30/04 nên gia hạn đến 02/05/2023).
(Căn cứ pháp lý theo Điều 44 và Điều 55, Luật quản lý thuế số 38/QH14 năm 2019) 
 

Trích nộp các khoản bắt buộc về BHYT, BHXH, BHTN, kinh phí công đoàn

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:
Doanh nghiệp có trách nhiệm trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho tháng 01/2023 như sau:
 • Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định 
 • Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tất cả người lao động vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2023 (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp).
(Căn cứ Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.  
Trích nộp kinh phí Công đoàn:
Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp trích nộp kinh phí Công đoàn cho tháng 01/2023 như sau:
Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, tức là cũng sẽ đóng chậm nhất là vào ngày 31/01/2023.
Mức trích đóng kinh phí Công đoàn: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Kết,

Trên đây là những Công việc kế toán cần thực hiện vào đầu năm tài chính 2023. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp ích cho quý độc giả của Uy Danh

Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp vấn đề về kế toán – tài chính, chần chờ gì nữa nhanh tay liên hệ ngay qua hottline 0968.55.57.59 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ của Uy Danh?luôn đáp ứng tối đa nhu cầu của quý doanh nghiệp. Mọi vấn đề về kế toán – thuế của doanh nghiệp được giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm nhất.

~st~

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/         Email: [email protected]